Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

W ślad za Zarządzeniem Dyrektora ZS1  nr 7/19/20 przekazuję usystematyzowane zasady prowadzenia zdalnego nauczania, przyjęte przez Dyrekcję i Nauczycieli szkoły.

 I. Realizacja podstawy programowej

 1. Podstawy programowe przewidziane dla poszczególnych przedmiotów ogólnokształcących nie ulegają zmianom.
 2. Modyfikacje programów nauczania polegają na ich dostosowaniu do warunków edukacji na odległość.
 3. Ocena realizacji podstawy programowej w przedmiotach zostanie dokonana przez wszystkich nauczycieli przez podsumowanie efektów pracy zdalnej – przesłanych treści i otrzymanych odpowiedzi uczniów (nadesłanych prac, zadań czy zapytań).
 4. Jeśli w trakcie roku szkolnego nastąpi powrót do tradycyjnej formy nauki, nauczyciele sprawdzą w warunkach rzeczywistych stopień realizacji podstawy programowej w dotychczasowych formach uwzględniając fakt zdalnego zdobywania wiedzy.
 5. W przypadku uczniów z orzeczeniem nauczyciele przygotują i prześlą informację dla rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji.
 6. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli będą realizowane zgodnie z planem.

 II. Czas pracy

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć i nie będą go przekraczały pod względem ilości lekcji.
 2. Nauczyciele decydują o czasie prowadzenia zajęć.
 3. Ilość materiału przekazywana uczniom będzie uwzględniała potrzeby realizacji podstawy programowej, ale również możliwości percepcyjne, sieciowe i techniczne uczniów.
 4. Ilość przesyłanych materiałów do samodzielnej pracy i oceny jest proporcjonalny do ilości godzin w tygodniowym planie zajęć.

 III. Formy pracy zdalnej

 1. Nauczyciele zobowiązani są do takiego doboru form i poziomu zadań, by nie sprawiały nadmiernego obciążenia i były możliwe do realizacji w formie samodzielnej pracy uczniów.
 2. Ze względów technicznych zajęcia nie będą prowadzone on-line (w czasie rzeczywistym, np. za pośrednictwem Skype). Wyjątkiem mogą być oddziały (grupy), które taką formę ustaliły z nauczycielem i jest ona możliwa do realizacji bez wykluczenia jakiegokolwiek uczestnika.
 3. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem e-dziennika, komunikatorów Messenger, WhatsApp. Używanie innych środków pracy zdalnej (platformy Moodle, Google classroom i innych) jest dopuszczalne pod warunkiem istnienia warunków technicznych
  w oddziale (grupie). Przypadki pojedynczych uczniów niemających odpowiednich warunków i nie dających się rozwiązać w ramach klasy,  powinny być zgłaszane dyrekcji szkoły.
 4. Nauczyciele mogą zlecać również korzystanie z materiałów emitowanych przez ogólnodostępne kanały telewizyjne czy strony internetowe związane z edukacją.
 5. Nauczyciele powinni brać pod uwagę higienę pracy umysłowej, zwiększonego czasu pracy z monitorami i ekranami TV, a także wspierać uczniów w warunkach przewagi pracy samodzielnej poza szkołą.
 6. Problemy uczniów z pracą zdalną powinny być rozwiązywane przez nauczycieli lub wychowawców, dopuszczalna jest pomoc pozostałych członków zespołu klasowego (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w warunkach epidemii). Wszystkie trudne przypadki powinny być zgłaszane Dyrekcji.

 IV. Dokumentowanie przebiegu kształcenia

 1. Zawieszam na czas nauczania zdalnego sprawdzanie frekwencji w dotychczasowej formie.
 2. Podstawą uznania przez nauczyciela udziału ucznia w zajęciach jest zdalna wymiana informacji między uczniem i nauczycielem.
 3. Wskazane jest, by ustalona frekwencja była odnotowana w miarę na bieżąco, najpóźniej po otrzymaniu pracy od ucznia.
 4. Nauczyciele będą zapisywali tematy zajęć w dzienniku elektronicznym zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

 V. Ocenianie i poprawa ocen

 1. Nauczyciele nie będą wystawiali negatywnych ocen za nieprzesłanie prac spowodowany przyczynami technicznymi lub wynikającymi ze stanu epidemii.
 2. Oceny za prace ocenione negatywnie mogą być poprawiane w formie i drogą ustaloną przez nauczyciela. Z inicjatywą poprawy powinien wyjść uczeń. Nie obowiązują żadne terminy zgłaszania woli poprawy oceny.
 3. Nauczyciele mogą prowadzić zdalną formę prowadzenia testów, sprawdzianów, wypracowań czy kartkówek. W takich przypadkach określą ramy czasowe nadsyłania prac oraz wagi ich ocen. Prace oceniane powinny być pracami samodzielnymi!
 4. W obecnym czasie nie ulegają ogólne zmiany zasad klasyfikacji końcoworocznej.

 VI. Kształcenie zawodowe

 1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego są prowadzone  przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, a w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych (decyduje nauczyciel).
 2. Praktyki zawodowe realizowane przez uczniów technikum (klasa III eT), zaplanowane
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły będą zorganizowane w późniejszym czasie, w związku z tym uczniowie tej klasy od 25 marca są włączeni do zdalnego nauczania zgodnie z planem lekcji.
 3. Uczniowie – młodociani pracownicy – w dniach wyznaczonych planem zajęć uczestniczą
  w zdalnym uczeniu się, w pozostałych dniach za zgodą Pracodawcy i Rodziców kontynuują praktyczną naukę zawodu, bądź pozostają w domu. W związku z tym zwróciliśmy się do pracodawców o przestrzeganie planu lekcji i umożliwienie uczniom kontynuację nauki.

 VII. Teoretyczne dokształcanie młodocianych pracowników

 1. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (tzw. kursy) będą prowadzone również w formie zdalnej na zasadzie e-lerningu.
 2. Szczegółowe ustalenia zostaną przekazane przez wychowawców klas po uzgodnieniu z CKZ w Kędzierzynie-Koźlu. 

 VIII. Praca wychowawców

 1. Do zadań wychowawców należy udzielanie bieżącego wsparcia i pomocy, a w trudnych przypadkach – przekazywanie spraw do pedagoga i psychologa szkolnego lub Dyrekcji szkoły.
 2. Utrzymywanie stałego kontaktu z wychowankami we wszystkich przyjętych wcześniej formach zdalnej łączności.

 IX. Inne

 1. Za prowadzenie nauczania zdalnego odpowiedzialna jest Dyrekcja ZS nr 1
 2. Wszelkie pilne wnioski i uwagi należy kierować na pocztę elektroniczną szkoły:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Chciałabym wszystkim życzyć zdrowia i wytrwałości w codziennej pracy w nowej rzeczywistości. Wszyscy mamy nadzieję, że nadejdzie czas powrotu do „normalności”, do szkoły. Jak szybko to nastąpi, to zależy w dużej części od naszych postaw. Podporządkujmy się  zarządzeniom władz, dbajmy o higienę.

Im więcej wysiłku wniesiemy teraz, tym mniej pozostanie do nadrobienia latem i w przyszłym roku.

Drodzy Rodzice! Wiedzcie, że zależy nam na sukcesie Waszych (i przecież również naszych) dzieci. Możemy narzekać na rzeczywistość, jakość łącz internetowych, inne trudności i braki. Jednak nie narzekaniem, a pracą mimo trudności zapewnimy przyszły sukces naszej młodzieży.

Postaramy się pomóc w najtrudniejszych przypadkach; nie zawsze będzie to możliwe, ale zawsze podejmiemy próby udzielenia Państwu pomocy.

Pozdrawiam, dyr. Zespołu Szkół nr 1 Urszula Więcek

Kontakt z nami:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. (77) 4825950
fax. (77) 4825950

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do IODO:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Media społecznościowe:

 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich