Pracownicze Plany Kapitałowe

Portal Pracowniczych Planów Kapitałowych – OTWÓRZ

Informacja dotycząca PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić.

Ponadto informuję, że:

  • osoba zatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna ─ w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK ─ złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy;
  • osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła jeszcze 70 lat, aby zostać uczestnikiem PPK, powinna złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie ─ w jej imieniu i na jej rzecz ─ umowy o prowadzenie PPK;
  • uczestnik PPK, poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia;
  • uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK. Obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia.

W związku ze złożeniem przez Pracownika deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, informuję, że od 1 kwietnia 2023 roku będą dokonywane wpłaty do PPK na rachunek Pracownika PPK, chyba że ponownie złoży Pracownik deklarację o rezygnacji z ich dokonywania.

Jeżeli przed 1 kwietnia 2023 roku Pracownik ukończy 55 rok życia, wpłaty do PPK będą dokonywane na  rachunek Pracownika PPK od 1 kwietnia 2023 wyłącznie na wniosek Pracownika złożony do ostatniego dnia lutego.