Branżowa Szkoła II stopnia

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 • posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie [1].

Na lata szkolne 2020/2021–2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia trwa dwa lata i może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. Liczbę godzin z zakresu kształcenia ogólnego dla poszczególnych form kształcenia określa ramowy plan nauczania [2].  W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego [3].

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.


 • [1] Art. 135 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910).
 • [2] Załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, ze zm.).
 • [3] Art. 109 ust. 2a ustawy – Prawo oświatowe.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik handlowiec:

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (kwalifikacja zrealizowana w branżowej szkole I stopnia w zawodzie sprzedawca).
 • HAN.02. Prowadzenie działalności handlowej (kwalifikacja realizowana w branżowej szkole II stopnia).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • 1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 • 2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 • 3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 • 4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 • 5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • HGT.02. Sporządzanie potraw i napojów (kwalifikacja zrealizowana w branżowej szkole I stopnia w zawodzie kucharz).
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja realizowana w branżowej szkole II stopnia).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • 1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • 2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • 3) planowania i oceny żywienia;
 • 4) organizowania produkcji gastronomicznej;
 • 5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik usług fryzjerskich:

 • FRK.01. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (kwalifikacja zrealizowana w branżowej szkole I stopnia w zawodzie fryzjer).
 • FRK.03. Projektowanie fryzur (kwalifikacja realizowana w branżowej szkole II stopnia).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • 2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • 3) wykonywania strzyżenia włosów;
 • 4) wykonywania stylizacji fryzur;
 • 5) wykonywania projektów fryzur.