Technik rachunkowości

Od roku szkolnego 2019/2020 szkoła prowadzi nabór na nowy kierunek – technik rachunkowości z elementami doradztwa podatkowego (dla absolwentów szkół podstawowych). Nauka trwa 5 lat.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

1. W zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

2. W zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
 • wyceniania składników aktywów i pasywów;
 • ustalania wyniku finansowego;
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenia analizy finansowej.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży określonej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i EKA.07. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom zawodowy technik rachunkowości a po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji ABE.35. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej dyplom w zawodzie technik ekonomista.