Technik budownictwa

Nauka w zawodzie technik budownictwa dla absolwentów gimnazjów trwa 4 lata, a dla absolwentów szkół podstawowych 5 lat.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych; 2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych; 3) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych; 4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

2. W zakresie kwalifikacji BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:

1) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; 2) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego; 3) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych; 4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; 5) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast