Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nauka w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dla absolwentów gimnazjów trwa 4 lata, a dla absolwentów szkół podstawowych 5 lat.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

  • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

1. W zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

1) oceny jakości surowca;
2) przechowywania żywności;
3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
4) obsługi sprzętu gastronomicznego;
5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
6) wydawania dań.

2. W zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

1) oceniania jakości żywności;
2) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;
3) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;
4) wykonywania usług gastronomicznych;
5) ekspedycji potraw i napojów.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast