Egzaminy maturalne

Wytyczne CKE, MEiN i GIS  dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2021 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach lub dezynfekując ręce po każdej takiej czynności).
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).
 11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 3. W przypadku EM zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.
 4. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 5. W przypadku EM zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

[/cm

Absolwenci z lat ubiegłych (aktualizacja)

Zapoznaj się z procedurą wejścia do sal

Oznaczenie sal:

 • 1 – duża sala gimnastyczna
 • 2 – mała sala gimnastyczna
 • 20 – AULA
 • 208 – sala 208
 • 207 – sala 207
 • 114 – biblioteka

Duża sala gimnastyczna – wpuszczanie zdających do Sali odbywać się będzie poprzez dwa strumienie: pierwszy – głównym wejściem do dużej Sali, drugi – poprzez boczne wejście (pod łącznikiem) do dużej Sali.

Sprawdzenie tożsamości oraz losowanie numeru stolika odbywać się będzie  poprzez dwa punkty: pierwszy zlokalizowany zaraz po wejściu głównymi drzwiami do dużej Sali, drugi zlokalizowany po wejściu bocznymi drzwiami do dużej Sali.

Zdający wchodzący przez główne i boczne wejścia do dużej Sali gimnastycznej, po przeprowadzonym losowaniu i sprawdzeniu tożsamości udają się do dwóch szatni (męskiej, żeńskiej) gdzie pozostawiają swoje osobiste rzeczy w przygotowanych do tego celu workach foliowych.

Mała sala gimnastyczna – wpuszczanie zdających do małej Sali odbywać się będzie poprzez dwa strumienie: pierwszy – wejściem od strony boiska, drugi – wejście do sali od strony ul. Skarbowej.

Sprawdzenie tożsamości oraz losowanie numeru stolika odbywać się będzie  poprzez dwa punkty zlokalizowane przy wchodzeniu zdających do Sali.

Zdający po przeprowadzonym losowaniu i sprawdzeniu tożsamości udają się do szatni gdzie pozostawiają swoje osobiste rzeczy w przygotowanych do tego celu workach foliowych.

AULA – wpuszczanie zdających do Auli odbywać się będzie jednym strumieniem – poprzez główne wejście do szkoły, głównymi schodami na drugie piętro a stamtąd korytarzem do Auli (od sceny).

Sprawdzenie tożsamości oraz losowanie numeru stolika odbywać się będzie  poprzez jeden punkt zlokalizowany przed wejściem do AULI.

Zdający udający się do AULI w pierwszej kolejności (przed sprawdzeniem tożsamości oraz losowaniu stolika) udają się do szatni (sala 211) gdzie mogą zostawić swoje osobiste rzeczy w przygotowanych workach foliowych.

Sala 207, 208 – wpuszczanie zdających do Sali 207, 208 odbywać się będzie jednym strumieniem – poprzez główne wejście do szkoły, głównymi schodami na drugie piętro a stamtąd korytarzem do Sali 207, 208.

Sprawdzenie tożsamości oraz losowanie numeru stolika odbywać się będzie  poprzez jeden punkt  odpowiednio zlokalizowany przed wejściem do Sal 207 oraz do Sali 208 (na korytarzu).

Zdający udający się do Sali 207  oraz 208 w pierwszej kolejności (przed sprawdzeniem tożsamości oraz losowaniu stolika) udają się do szatni (sala 206) gdzie mogą zostawić swoje osobiste rzeczy w przygotowanych workach foliowych.

 1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu – oke.wroc.pl 
 2. Centralna Komisja Egzaminacyjna – cke.gov.pl
 1. Deklaracja maturalna (zał. 1a) – POBIERZ
 2. Ważne terminy dla maturzysty – POBIERZ
 3. Komunikat o harmonogramie – POBIERZ
 4. Komunikat o dostosowaniach – POBIERZ
 5. Szkolenie dla maturzystów – 25.09.2020r. lekcja 4, AULA (obecność obowiązkowa)

Szkolenie z procedur maturalnych dla maturzystów. 23.04.2021 r. – POBIERZ

szkolenie 2 część

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast