Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

Informuję, iż w świetle aktualnie obowiązujących przepisów organizacja pracy Zespołu Szkół nr 1 po feriach nie ulega zmianie, uczniowie nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

Od poniedziałku, 18 stycznia br. można prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Uczniom klas maturalnych można organizować konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Podobnie jak przed feriami udostępnione są w szkole pomieszczenia do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zostały przygotowane przez MEiN, GIS i MZ  wytyczne dla dyrektorów szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak
i kadry pedagogicznej, a także rodziców. Wytyczne te w dużym stopniu opierają się na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r., na pdst. których zostały opracowane procedury obowiązujące w naszej szkole w związku z COVID 19. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni czy też postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

Dyrektor szkoły

Urszula Więcek