Rekrutacja 2022/2023

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) – od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00.   – wnioski można składać codziennie w godz. 8.30 – 14.00 w bibliotece w wersji papierowej (jest możliwość wydrukowania na miejscu), lub w wersji elektronicznej przez Internet (podpis składany z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wniosek generowany będzie na platformie internetowej w systemie VULCAN.

Rekrutacja internetowa na platformie Vulcan – KLIKNIJ

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 – POBIERZ

Nauka w technikum trwa 5 lat.

 • Technik budownictwa:
  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;
  • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie:
  • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;
  • BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.
 • Technik ekonomista:
  • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej;
  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
 • Technik rachunkowości:
  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;
  • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.
 • Technik logistyk:
  • SPL.01. Obsługa magazynów;
  • SPL.04. Organizacja transportu.
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych:
  • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań;
  • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 • Technik usług fryzjerskich:
  • FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich;
  • FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata.

 • Kucharz;
 • Fryzjer;
 • Magazynier-logistyk;
 • Kelner;
 • Cukiernik;
 • Sprzedawca;
 • Mechanik pojazdów samochodowych;
 • Murarz-tynkarz;
 • Mechanik motocyklowy;
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych;
 • Dekarz;
 • Cieśla;
 • Piekarz;
 • Stolarz;
 • Krawiec;
 • Elektryk;
 • Elektromechanik;
 • Jeździec;
 • Monter – elektronik;
 • Fotograf;
 • Ślusarz;
 • Lakiernik;
 • Blacharz samochodowy;
 • Monter izolacji przemysłowych;
 • Wszystkie pozostałe zawody objęte klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

*Do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są młodociani pracownicy, którzy w okresie przyjęć do szkół podpiszą umowę o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego. W okresie rekrutacji wymagane jest pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia młodocianego pracownika (deklaracja zgody).

Dzień Otwarty w ZS 1

Dzień Otwarty w ZS 1

26.04. 2022 r. w  Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu odbył się Dzień Otwarty, którego celem było przedstawienie naszej...

lp

Rodzaj czynności

Termin
postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

 

1.

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

 od 16 maja 2022 r.
 do 20 czerwca 2022r.
 do godz. 15.00

od 2 sierpnia 2022 r.
do 4 sierpnia 2022 r.
 do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

 od 24 czerwca 2022 r.
 do 13 lipca 2022 r.
 do godz. 15.00

———

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 do 13 lipca 2022 r.

 5 sierpnia 2022 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

 do 19 lipca 2022 r.

 12 sierpnia 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 20 lipca 2022 r.

 15 sierpnia 2022 r.

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

 od 16 maja 2022 r.
 do 22 lipca 2022 r.

od 3 sierpnia 2022 r.
do 16 sierpnia 2022 r.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 od 20 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
 do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2022r.
do 19 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 29 lipca 2022 r.
 do godz. 14.00

 23 sierpnia 2022r.

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Opolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 29 lipca  2022 r.

 23 sierpnia 2022 r.

10.

Opublikowanie przez Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

 do 1 sierpnia 2022 r.

 24 sierpnia 2022 r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 do 4 sierpnia 2022 r.

 26 sierpnia 2022 r.

12.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 do 3 dni od dnia wystąpienia o   sporządzenie uzasadnienia   odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 do 3 dni od dnia złożenia   odwołania do dyrektora szkoły

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 do 3 dni od dnia złożenia   odwołania do dyrektora szkoły