Technik technologii żywności – nowy kierunek w ZS1

Technik technologii żywności – nowy kierunek w ZS1

Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.01 314403

Nauka w zawodzie trwa 5 lat.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

CELE KSZTAŁCENIA:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:

  1. stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
  2. magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  3. sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  4. wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych;

2) w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:

  1. wytwarzania produktów spożywczych,
  2. organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
  3. nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).