Uczestnicy Hufca Pracy realizują projekt „Solidarnie, etnicznie – wspólnie!”

Uczestnicy Hufca Pracy realizują projekt „Solidarnie, etnicznie – wspólnie!”

W ramach projektu „Solidarnie, etnicznie – wspólnie!” realizowanego z budżetu  Europejskiego Korpusu Solidarności  przez uczestników Hufca Pracy, będących uczniami Szkoły Branżowej I stopnia Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu, przeprowadzone zostało spotkanie organizacyjne dla młodzieży realizującej projekt oraz praktyczne zajęcia warsztatowe.  Projekt dotyczy szerzenia idei tolerancji, akceptacji i solidarności wobec innych ludzi, ze szczególnym naciskiem na relacje z przedstawicielami społeczności romskiej mieszkającej na terenie Kędzierzyna – Koźla. Młodzież będąca grupą inicjatywną w planach ma propagowanie idei tolerancji w różnych instytucjach na terenie naszego miasta. Aby móc przystąpić do tak ważnych działań i wejść w dialog z mieszkańcami miasta, najpierw młodzi ludzie  samodzielnie muszą spotkać się i zgłębić wiedzę na temat tolerancji oraz różnych metod i form jej propagowania. Podczas ostatniego spotkania projektowego uczestnicy mieli okazję dyskutować na temat tolerancji i równouprawnienia, brać udział w zabawach tematycznych oraz obejrzeć krótkie filmiki dotyczące omawianego tematu. Zastanowiali się także wspólnie nad tym w jakiej formie przeprowadzić zajęci dla dzieci dotyczące tak ważnego dla nas wszystkich tematu. Poza tym, aby móc działać na rzecz szerszego poznania, zrozumienia i zaakceptowania społeczności  oraz kultury Romów, uczestnicy sami musieli lepiej poznać i zrozumieć tą mniejszość etniczną. Dlatego bardzo pomocne  okazało się spotkanie z coachem naszego projektu solidarnościowego – panią Ingą Mirgą, będącą jednocześnie asystentem edukacji romskiej oraz krzewicielem kultury romskiej.  W trakcie wykładu na temat zwyczajów, obyczajów, historii, kulltury i sytuacji Romów w Polsce pani Inga opowiadała młodzieży wiele ciekawych historii oraz odpowiadała na liczne pytania osób, które nie mają na co dzień bliskiego kontaktu ze społecznością romską. Uczestnicy projektu mocno zaangażowali się w realizacje swojego projektu. Obecnie trwa przygotowanie zajęć  teoretycznych dla dzieci oraz tworzenie przez młodzież profilu instagramowego swojego projektu. Jeszcze wiele działań i ciekawych akcji projektowej przed nami. Mamy tylko nadzieję, że pandemia nie stanie się przeszkodą w ich realizacji.

Projekt Solidarnościowy to jeden z trzech filarów Europejskiego Korpusu Slidarności umożliwiający realizację projektów na poziomie lokalnym. Stwarza młodzieży między  18 a 30 rokiem życia szansę realizacji lokalnych inicjatyw, samodzielnego poszukiwania i wdrażanie w życie pomysłów mających rozwiązać ważne problemy lokalne. Celem EKS jest także realizacją przez młodzież projektów promujących wartości europejskie, demokrację, postawę obywatelską i solidarności społecznej.

Beata Smutek