Technik ekonomista

Nauka w zawodzie technik ekonomista trwa 5 lat.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

      1. W zakresie kwalifikacji 04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

 • stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzania biznesplanu;

  2. W zakresie kwalifikacji 05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych: prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy:

 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk: 8 (280 godzin)

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH BRANŻY OKREŚLONEJ W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może  uzyskać  dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie rachunkowości.