Technik budownictwa

 

Technik budownictwa może być zatrudniony do wykonywania typowych prac budowlanych na różnego typu budowach, a także w działach o charakterze organizacyjno-technicznym.

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach  budowlanych
 • wytwórniach prefabrykatów
 • laboratoriach  materiałów i wyrobów budowlanych
 • dużych firmach budowlanych na różnych stanowiskach średniego szczebla
 • hurtowniach materiałów i sprzętu budowlanego
 • biurach projektowych
 • firmach świadczących usługi deweloperskie
 • administracjach budynków
 • urzędach nadzoru budowlanego
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • instytucjach naukowo-badawczych
 • pracowniach konserwacji zabytków
 • kontynuować naukę na wydziałach budownictwa i architektury

Natomiast odbycie odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych określonej specjalności, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • stosować nowoczesne technologie w budownictwie
 • rozpoznawać materiały budowlane
 • projektować małą architekturę
 • sporządzać dokumentację budowlaną
 • korzystać z norm i katalogów oraz z programów komputerowych
 • koordynować roboty budowlano-montażowe z instalacjami
 • organizować produkcję budowlaną zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami technologicznymi, normowymi oraz przepisami prawa budowlanego
 • sporządzać kosztorysy budowlane
 • organizować przetargi na roboty remontowe i budowlane
 • założyć własną firmę
 • wykonywać inwentaryzacje budowlane
 • wykonywać prace pomocnicze i naprawcze w budynkach

 

Posiadamy pracownie zawodowe dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt budowlany wykorzystywany w procesie nauczania. Korzystamy z pracowni komputerowych i programów komputerowych dla budownictwa. Proces dydaktyczny wzbogacamy innowacjami pedagogicznymi, współpracą z firmami budowlanymi oraz wyższymi uczelniami technicznymi. Nasi uczniowie są doskonale przygotowani do zewnętrznych egzaminów zawodowych i zdają te egzaminy na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie technikum budowlanego co roku startują w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i osiągają liczne sukcesy – tytuły finalistów i laureatów na szczeblu centralnym.

W trakcie nauki w technikum, uczeń będzie zdawać egzaminy zawodowe i  może zdobyć trzy kwalifikacje:

 

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych

BD.30 Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Wykonywania określonych robót budowlanych;
 2. Organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 3. Organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 4. Organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 5. Sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Lekcje praktyczne w szkole, w ramach których uczniowie samodzielnie wykonują określone roboty np. pomiary geodezyjne, zadania projektowe realizowane metodą tradycyjną i komputerową, tynkowanie itp. Tematy zazwyczaj opracowywane są indywidualne, stosownie do możliwości uczniów, ale jednocześnie  tak, aby w obszarze danego zagadnienia uczniowie spotkali się z wieloma różnymi problemami. Stosuje się także zadania grupowe. Tu z kolei uczniowie pracując w kilkuosobowych grupach uczą się organizować wspólne wykonanie zadania, a także współpracy  z innymi i odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Współpraca z firmami budowlanymi i lekcje praktyczne prowadzone przez te firmy w szkole. Organizuje się cykliczne spotkania z przedstawicielami firm budowlanych, które chętnie dzielą się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem. Często również w ramach takich  spotkań przeprowadzają oni pokazy i lekcje praktyczne z udziałem obecnych uczniów.

Wycieczki przedmiotowe do zakładów i firm budowlanych np. do cementowni, wytwórni ceramiki, wytwórni elementów prefabrykowanych, oczyszczalni ścieków, na Targi budownictwa itp.  Bezpośredni kontakt ucznia z rynkiem materiałów budowlanych, z firmami budowlanymi, z nowymi technologiami, umożliwia konfrontację jego wiedzy teoretycznej zdobytej  w szkole z rzeczywistą sytuacją i możliwościami technologicznymi w budownictwie. Kontakty takie umożliwiają również uczniom poznanie regionalnego rynku budowlanego, co czasem przydaje się przy poszukiwaniu pracy po ukończeniu szkoły.
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych: corocznie przeprowadza się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Zwycięzcy etapu szkolnego biorą udział w eliminacjach okręgowych, gdzie często uzyskują dobre lokaty i kwalifikują się do finału centralnego. Możemy być dumni z sukcesów naszych uczniów i nauczycieli na szczeblu centralnym, gdzie wielokrotnie  zdobyli tytuły Laureatów i Finalistów OWiUB.

W roku szk. 2010/2011 oraz 2011/2012 prowadzono z chętnymi uczniami technikum zajęcia z zakresu projektowania przechodząc kompleksowo cały cykl projektowania od założeń po projekt techniczny obejmujący zarówno część projektową z zastosowaniem techniki komputerowej, jak i część organizacyjno – kosztorysową.

Nauczyciele przedmiotów budowlanych prowadzą corocznie zajęcia dodatkowe, przygotowujące uczniów klas czwartych do egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik budownictwa (nasi absolwenci uzyskują zdawalność tego zewnętrznego państwowego na poziomie 90%).

Współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach. W ramach procesu nauczania organizuje się uczniom cyklicznie wycieczki do Laboratorium Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie organizuje się dla nich warsztaty, w ramach których przeprowadzają oni proste badania laboratoryjne, i obserwują pokazy bardziej skomplikowanych badań. Poznają sprzęt i aparaturę badawczą. Jest to często również pierwszy kontakt naszych uczniów z uczelnią wyższą. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Uczniowie technikum budowlanego uzupełniają  wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole o umiejętności praktyczne, podczas zajęć praktycznych, które będą realizowane w pracowni zajęć praktycznych.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA

Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sekcji budownictwo w 2011 roku było zatrudnionych ok. 500 tys. osób. Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach budowlanych.

Rynek pracy wchłonie obecnie każdą ilość techników budownictwa. Bardzo konkurencyjne stawki i warunki oferuje teraz  polski rynek ze względu na to , iż wielu specjalistów w zakresie budownictwa wyjechało za granicę. Zatrudnienie znajdziesz zatem na budowach w Polsce i za granicą oraz w firmach świadczących usługi deweloperskie. Na ten zawód zapotrzebowanie nie maleje, co więcej – z każdym miesiącem rośnie.„Budowlańcy" należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o Centralną Bazę Ofert Pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wykazała, że zawody z obszar budownictwa należą do poszukiwanych na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy w branży budowlanej skierowanych było do murarzy - tynkarzy, betoniarzy - zbrojarzy.

Perspektywy zatrudnienia:
- zakłady produkcyjne wyrobów budowlanych
- przedsiębiorstwa budowlane
- urzędy administracji samorządowej
- działy zajmujące się technicznym utrzymaniem obiektów budowlanych
- laboratoria badające jakość materiałów budowlanych.

Technik budownictwa to zawód cieszący się niesłabnącą popularnością, kształci przyszłych techników, projektantów, konstruktorów i inżynierów. Obecnie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej następuje ogromny rozwój budownictwa. Coraz częściej poszukiwani są fachowcy tej branży.

 

 

 


Kontakt z nami:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. (77) 4825950
fax. (77) 4825950

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do IODO:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Media społecznościowe:

 

 

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich